+31 (0)6 1092 9734 pim@teunissenassurantien.nl

Verzekeringen zakelijk

Zakelijk

Ondernemen is risico’s nemen, dat kenmerkt de ondernemer! Het betekent dan ook dat u regelmatig de afweging moet maken of u een risico zelf wilt dragen of dat verzekeren een veiligere optie is. Samen met u inventariseer ik de risico’s die u als ondernemer kunnen bedreigen en dus gevolgen kunnen hebben voor de financiële situatie van de onderneming. Denk bijvoorbeeld aan brand, inbraak, niet betalende debiteuren of ziekteverzuim van uw personeel. Een aantal risico’s kunt u verminderen of vermijden door het nemen van organisatorische, technische en bouwkundige maatregelen. Sommige risico’s kunt u zelf dragen en de risico’s die u niet zelf kunt dragen zijn te verzekeren. Teunissen Assurantiën begeleidt u hierbij en neemt u daarbij zoveel mogelijk werk uit handen. Dat is een hele zorg minder!

Arbeidsongeschiktheid voor uzelf als ondernemer (AOV)

Runt u een eigen onderneming (als ZZP-er of met personeel) of bent u van plan te gaan starten met een eigen bedrijf dan moet u zich goed realiseren dat u niet verzekerd bent tegen het risico op arbeidsongeschiktheid. Omdat de overheid geen uitkering biedt voor arbeidsongeschikte ondernemers, moet u zelf voorzieningen treffen om een inkomensterugval door arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Heeft u geen financiële buffer op uw spaarrekening of andere inkomsten waar u op kunt terugvallen dan doet u er goed aan zich te verzekeren voor arbeidsongeschiktheid. De markt is de laatste jaren volop in beweging waardoor de premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn gedaald en er veel meer maatwerk beschikbaar is. Voor iedere ondernemer is dus een passende en betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering te vinden!

Teunissen Assurantiën doorloopt samen met u het adviestraject van de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit traject bestaat uit een oriëntatiefase waarin we o.a. de wettelijke regelingen rondom arbeidsongeschiktheid bespreken, het adviestraject doornemen en mijn diensten bespreken (meer informatie hierover is te vinden in het dienstverleningsdocument risico’s afdekken). De tweede fase is de inventarisatiefase waarin we uw doelstellingen, kennis en ervaring, risicobereidheid en uw financiële positie bespreken. Op basis hiervan zal ik een klantprofiel maken welke is gericht op uw persoonlijk specifieke situatie. De derde fase is de analysefase, waarin ik al de verzamelde gegevens beoordeel en offertes ga aanvragen. De laatste fase is de advies- en bemiddelingsfase. Hierin bespreken we onder andere mijn advies en de offertes, wordt de verzekering aangevraagd en begeleid ik het acceptatietraject met de verzekeraar.

Arbeidsongeschiktheid voor uw personeel (Ziekteverzuim / Ziekengeldverzekering)

Personeelsbeleid is belangrijk voor de duurzaamheid van een onderneming. Ondanks de inspanningen van de werkgever worden werknemers toch ziek. Ook langdurig ziek zijn komt helaas voor.
Bij ziekte van een werknemer bent u als werkgever verplicht gedurende 2 jaar minstens 70% van het loon door te betalen. Dit komt bovenop de kosten voor het inhuren van een vervanger. U bent als werkgever volgens de wet Poortwachter verplicht er alles aan doen om te zorgen dat de werknemer weer kan terugkeren op de werkvloer. Ik hoef u waarschijnlijk niet uit te leggen dat dit enorme financiële consequenties kan hebben voor uw onderneming.
Dit financiële risico kunnen maar weinig ondernemers zelf dragen. Voor de meeste ondernemers geldt dat zij dit risico beter kunnen afdekken door een ziekteverzuim- of ziekengeldverzekering af te sluiten. Deze verzekering vergoedt (een gedeelte van) het loon dat u moet doorbetalen bij ziekte van personeel, eventueel inclusief de werkgeverslasten, en kan ook dienstverlening bieden bij het voorkomen en terugdringen van verzuim. Als de werknemer na twee jaar nog ziek is treedt de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) in werking.